Uddannelsesplan for Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallert førere

Varighed: 8 timer (480 minutter)
Pris: 500,- pr. pers.

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra de 4 hovedpunkter ved færdselsrelaterede ulykker, hvor knallert er involveret.

Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede knallertulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.

Deltageren kan yde førstehjælp til personer ved de hyppigst forekommende skader opstået i forbindelse med trafikulykker.

Deltageren kan selvstændigt forebygge ulykker og kender de typiske årsager til ulykker med knallert. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende, ved de typiske årsager til ulykker med knallert.

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform, indhold samt krav
  • Forebyggelse og de hyppigste årssager til ulykker med knallert
  • Håndtering af trafikulykker med knallert – ud fra de 4 hovedpunkter
  • Førstehjælp til de hyppigst forekommende skader ved trafikulykker
  • Psykisk førstehjælp
  • Cases og situationstræning
  • Afslutning

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal, hvor knallert og bil
mv. kan indgå, og tage udgangspunkt i ulykkestyper hvor knallert er involveret.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” som et samlet kursusforløb. Der henvises til funktionsuddannelsen”Færdselsrelateret førstehjælp knallert”
vedr. sammensætningen af de to uddannelser.

Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Færdselsrelateret førstehjælp knallert,som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 4
,5 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger

Hvis beviset for ”Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere” skal bruges ved erhvervelse af kørekort, skal deltageren også have erhvervet 4 timers ”Førstehjælp ved hjertestop” som en del af et forløb hvor også nærværende uddannelse er indeholdt jf. kørekortbekendtgørelsens §36, stk. 5.

Bevis for gennemført uddannelse ”Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere” må højst være 1 år når ansøgning om kørekort indleveres.

Ring til os